Oposición: Oposiciones de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Oposiciones Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Oposición de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona


¿Quieres conseguir un empleo de calidad en Barcelona? Las oposiciones de Guàrdia Urbana de Barcelona son lo que estás buscando. Y con una preparación específica de todas y cada una de las pruebas, el camino de la oposición será mucho más fácil.

Con el curso de preparación de oposiciones de Guàrdia Urbana obtendrás todas aquellas competencias que son necesarias para aprobar una oposición de este calibre, con una atención personalizada, preparadores personales, materiales didácticos completos y actualizados y tutores cualificados que resolverán todas tus dudas.

Formar parte de la Guàrdia Urbana es una meta para muchas personas, ya que se trata de un trabajo estable y bien remunerado en una de las principales ciudades de España, con grandes posibilidades de crecimiento tanto profesional como personal.

Es una profesión de servicio al ciudadano, por lo que el contacto directo con la población es otro de los grandes alicientes de este trabajo.

No lo pienses más y prepara las oposiciones de Guàrdia Urbana. Una plaza te está esperando.

TE INFORMAMOS sin compromiso
Compartir: 
Requisitos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

  • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
  • Tenir 18 anys d'edat  i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
  • Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. (La presentació d’aquest permís podrà ajornar -se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)).
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de la convocatòria.
  • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.
  • Nivell B2 de català.
  • Compromís de portar armes i la seva utilització.
Solicitar Información