• Facebook Opobusca
 • Twitter Opobusca
 • Telegram Opobusca

Convocatoria de 1304 plazas: Oposiciones de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en Institut Català de la Salut

Oposiciones Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya

Convocante: Institut Català de la Salut
Grupo: GRUPO C2
Nº Plazas: 1304
Plazas ya convocadas: 1304
Tipo: Convocatoria
Fecha de publicación: 29/08/2018
Plazo de instancias: 30/08/2018 - 18/09/2018
Categoría: AUTONÓMICA
Observaciones: Del total de plazas convocadas se reservan 111 plazas para aquellas personas aspirantes que tengan la condición legal de discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con lo que prevé la Ley 4/2000, de 26 de mayo.

Oposición de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya


Aconseguir una ocupació fixa com a funcionari de l'administració pública pot estar a l'abast de tothom que s'ho proposi amb aquest curs de preparació per a les oposicions d'auxiliar administratiu i admistratiu de l'administració pública.

Les corporacions locals convoquen constantment multitud de places d'auxiliar administratiu i administratiu, a les quals es poden presentar tots aquells que compleixin els requisits exigits per la institució convocant i que es preparin els temes marcats per a cadascuna de les proves d'accés.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i tenir un treball segur i indefinit. Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori per a les oposicions d'auxiliar administratiu i/o administratiu i podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats...d'arreu de Catalunya.

La nostra metodologia et posa com a alumne al centre de l'aprenentatge, entrenant-te en els coneixements i en les habilitats necessaris perquè aconsegueixis la teva meta, el teu èxit professional.

 

 
TE INFORMAMOS sin compromiso
Compartir: 

Requisitos de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya


 • Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
 • Tenir complerts 16 anys d’edat.
 • Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
 • Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.
 • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
 • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
 • Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Cada organisme convocant establirà els seus requisits en les bases de les convocatòries, a les que ens remetrem sempre.


Solicitar Información