Buscador de ofertas y convocatorias

Requisitos Guardia urbana para el Ayuntamiento de Barcelona

Requisitos oposiciones Guardia urbana para el Ayuntamiento de Barcelona 2018    

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, formació professional de primer grau, equivalent o superior.
  • Haver complert 18 anys i  sense límit d'edat.
  • Fer una alçada mínima d’1.70 m els homes i 1.60 m les dones.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s’acredita el corresponent document oficial.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A-2 i B i BTP.
  • Es publica una taula d'exclusions mèdiques que has de comprovar. És motiu d'exclusió el tenir tatuatges visibles amb la uniformitat de qualsevol de les funcions i Unitats de la Guàrdia Urbana de Barcelona (recorda que l'uniforme de la unitat "platjes" és un pantaló bermudes i samarreta de màniga curta).
CONVOCATORIAS POR PROVINCIA
  SOLICITA INFORMACIÓN GRATUITA    
Afirmo que he leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad.
Solicitar Información