Buscador de ofertas y convocatorias

Pruebas Mosso d`Esquadra

Pruebas oposiciones Mosso d`Esquadra 2019    

Les proves consten de tres fases:

Fase primera

Primera prova: Coneixements i tests psicotècnics

 1. Exercici de coneixements. Són 30 preguntes tipus test. El temps màxim és d'una hora. Qualificable entre 0 i 10 punts. 
 2. Prova aptitudinal. Consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona aspirant. S'avaluarà: el raonament abstracte, el raonament espacial, l'aptitud verbal, l'aptitud numèrica i l'aptitud perceptiva. La puntuació d'aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
 3. Prova de personalitat. L'objectiu és avaluar els trets de personalitat de l'aspirant, així com l'adaptació personal i social. La qualificació és apte o no apte.

Segona prova: Prova física.

Els exercicis físics que cal superar són els següents:

 1. Circuit d'agilitat.
 2. Pressió sobre banc.
 3. Cursa llançadora.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional. Consisteix en avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar. 

 1. Primera subprova: Proves psicotècniques, orientada a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
 2. Segona subprova: Entrevista personal per ampliar i contrastar l'adequació del perfil de l'aspirant al perfil professional desitjat.

Quarta prova. Coneixements de llengua catalana. Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior 

Consta de dues parts:

 1. Primera part: Domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules, com a mímin, i els coneixements pràctics mitjançant 5 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió. Són 1 hora i 30 minuts de prova.
 2. Segona part: avaluació de l'expressió oral. Temps màxim: 10 minuts.

La qualificació d'aquest exercici és apte o no apte.

Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, abans de l'inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (C1) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent.

Comprovació de les dades antropomètriques

Es comprova:

 1. Índex de massa corporal: Exclusió per massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s'observi un desenvolupament muscular important, s'admetrà un marge de tolerància d'un 5%.  IMC= Pes en Kg./alçada al quadrat en m.
 2. Alçada: mínima d'1.65 m els homes i 1.60 m les dones.

Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques

 • La comprovació comportarà un reconeixement mèdic. En aquest s'aplicaran les tècniques mèdiques d'ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d'orina i les exploracions o proves complementàries que els metges, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes,
 • A l'inici del reconeixement mèdic, les persones aspirants hauran de contestar un qüestionari mèdic amb la declaració jurada de malalties i tractaments mèdics.

Comprovació de tatuatges. La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d'exclusió mèdica. Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Situats als braços i que, amb la camisa de màniga curta de la uniformitat reglamentària, la seva part visible superi, en el seu conjunt, els 70 centímetres quadrats.
 • Situats a les mans que superin, en còmput total, una àrea delimitada de 2,25 cm2
 • Situats al coll o al clatell que superin, en còmput total, els 15 centímetres quadrats d'extensió en el seu contorn.
 • Situats al cap, al coll o clatell.
 • Amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya 

Fase segona

 • Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (no superior a 1350 hores).  En aquest curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds), determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Passaran a la fase del Curs selectiu segons l'ordre de puntuació obtinguda a la primera fase.
  • Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tindran un sou.

Fase tercera

 • Període de Pràctiques (mínim de 12 mesos de durada).
  • Passaran a aquesta fase, segons l'ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d’oposició i del curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es faran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de Seguretat ciutadana.
  • Durant el període de pràctiques, les persones aspirants perceben les mateixes retribucions que una persona funcionària de carrera de la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra.
Compartir: 
CONVOCATORIAS POR PROVINCIA
  SOLICITA INFORMACIÓN GRATUITA    
Afirmo que he leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad.
Solicitar Información