Buscador de ofertas y convocatorias

Pruebas Bomberos de Cataluña

Pruebas oposiciones Bomberos de Cataluña 2019    

Bombers de la Generalitat de Catalunya

Les proves consten de 4 fases:

PRIMERA FASE: Oposició

Primera prova: prova d'aptitud i de coneixements.

 • Avaluació de l'aptitud. Consisteix en la realització d'una bateria de psicotècnics adreçats a avaluar les capacitats de l'aspirant. La qualificació és apte o no apte.
 • Qüestionari. Prova teòrica de 95 i 10 de reservas. El temps màxim és d'una hora i 45 minuts. Qualificable entre 0 i 10 punts. S’ha d'obtenir com a mínim un 5.

Segona prova: prova física. 

Consta de 5 exercicis físics:

 • Cursa llançadora.
 • Circuit d’agilitat.
 • Exercici aquàtic.
 • Pressió sobre banc.
 • Pujada de corda

Per a la realització d'aquesta prova és necessari presentar un certificat mèdic i es podran realitzar proves antidopatge.

Tercera prova: reconeixement mèdic.

Reconeixement mèdic dels participants i totes aquelles proves mèdiques que el Tribunal cregui adients.

Cuarta prova: avaluació psicològica.

Resolució de proves psicotècniques, orientades a avaluar l'adequació de les característiques de la persona participant i detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat.

Inclourà una entrevista personal per ampliar i contrastar l'adequació del perfil de l'aspirant al perfil professional desitjat.

Sisena prova: coneixements de llengua catalana i castellana.

1. Coneixements de la llengua catalana. Consta de dues parts:

 • Primera part: domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta de 150 paraules i dels coneixements pràctics mitjançant 6 blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió. Són 1 hora i 30 minuts de prova.
 • Segona part: avaluació de l'expressió oral. Temps màxim: 10 minuts.

La realització de l'exercici de català és de caràcter obligatori i eliminatori per a persones participants que no estiguin en possessió del nivell intermedi (B2) o superior de la Secretaria de Política Lingüística.

2. Coneixements de la llengua castellana. Consta de dues parts:

 • Primera part: domini de l'expressió escrita mitjançant una redacció de 200 paraules, com a mínim. Són 45 minuts de prova.
 • Segona part: avaluació de l'expressió oral. Temps màxim: 15 minuts.

L'exercici de llengua castellana és de caràcter obligatori i eliminatori per a persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin en possessió d'un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol o diploma d'espanyol nivell intermedi (B2).

FASE 2: Concurs de mèrits

Aquesta fase no és ni obligatòria ni eliminatòria. Es valoraran tots aquells mèrits que es citin en la resolució de la convocatòria.

FASE 3: Curs selectiu en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Té una durada de 650 hores i esta dividit en el següents mòduls:

 • Mòdul 1. Lloc de treball.

 • Mòdul 2. Coneixement del territori, de les edificacions i de les instal·lacions.

 • Mòdul 3. Atenció sanitària i psicològica a les víctimes.

 • Mòdul 4. Protecció i seguretat personal.

 • Mòdul 5. Mitjans i procediments operatius.

 • Mòdul 6. Ciències aplicades.

 • Mòdul 7. Extinció d'incendis I (urbans i industrials).

 • Mòdul 8. Salvaments i rescats.

 • Mòdul 9. Assistències tècniques.

 • Mòdul 10. Risc químic.

 • Mòdul 11. Extinció d'incendis II (incendis forestals).

 • Mòdul 12. Educació física.

 

FASE 4: Període de prova

Les persones participants hauran de realitzar 320 hores de pràctiques al servei efectiu en un parc de bombers designat per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.


Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona

FASE D'OPOSICIÓ

Cadascun dels exercicis d'aquesta fase son obligatoris i eliminatoris.

 

Primera prova: test de coneixements generals (obligatòria però no eliminatòria).

Consisteix en donar resposta a un qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, relacionades amb les matèries detallades a l’annex 1 bis (temari de coneixements generals). Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, i es qualificarà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.  

Segona prova: prova de coneixements de català .

Prova obligatòria i eliminatòria. Està dividit en dues parts.

Primera part: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

Segona part: s'avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin per mitjà de documentació acreditativa estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català B2 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català- DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. O les que acreditin que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

Tercera prova: prova de coneixements de castellà.

La prova consistirà en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim i a mantenir una conversa. El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera i de 15 minuts per a la segona.

L'exercici de llengua castellana és de caràcter obligatori i eliminatori per a persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola, que no estiguin en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol o diploma d'espanyol nivell intermedi (B2).

Quarta prova: proves físiques.

Aquest exercici consistirà en la realització d'un total de cinc proves.

 • Pressió sobre banc. Força màxima.
 • Salt horitzontal. Potència de cames.
 • Course navette. Potència aeròbica màxima.
 • Circuit d'agilitat. Agilitat/velocitat.
 • Circuit de piscina. Domini del medi aquàtic.

La qualificació de la prova aquàtica serà apte o no apte i superaran aquesta prova aquelles persones aspirants que siguin aptes en els cinc exercicis.

Cinquena prova: prova teòric-pràctica

Aquesta prova serà qualificada amb 34 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 17 punts en la suma dels dos exercicis que es descriuen a continuació, tenint en compte que caldrà superar cada exercici amb la puntuació mínima indicada per a cadascun:

a) Primer exercici: Test de coneixements específics, consisteix en un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari específic. Les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació. Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

b) Segon exercici: exercici/s pràctic/s. Consisteix en el desenvolupament d’un o més exercicis pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada dels materials i eines i les destreses bàsiques d’un dels tres àmbits professionals que seguidament es relacionaran:

 • Edificació i obra civil.
 • Instal·lacions elèctriques.
 • Mecànica.

L’exercici serà qualificat fins a 22 punts, i seran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 11 punts. 

Sisena prova: prova de conducció.

Aquest exercici tindrà una puntuació màxima de 10 punts.

La prova pràctica de conducció consistirà en un exercici de conducció i circulació en un circuit urbà.

A l’inici de la prova, la persona aspirant disposarà de 10 punts i segons vagi realitzant el circuit, se li aplicaran les deduccions que s’escaiguin. La puntuació final serà el resultat de restar als 10 punts les penalitzacions corresponents. La persona aspirant que no obtingui una puntuació final igual o superior a 5 punts serà eliminada del procés de selecció.

Setena prova: proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria).

Aquesta prova consistirà en la realització de qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial de la categoria de bomber d’accés de l'Ajuntament de Barcelona.

Vuitena prova: proves mèdiques.

Les proves mèdiques seran eliminatòries i les persones aspirants seran declarades aptes o no aptes.

 

FASE DE CONCURS

La fase de concurs no té caràcter eliminatori. S’avaluaran els següents mèrits:

a) Estudis acadèmics de formació professional, fins a 8 punts.

a.1) Estar en possessió de la titulació de Tècnic/a Superior de Formació Professional o Tècnic/a Especialista (CFGS i/o FP-2) en aquelles titulacions afins i rellevants a les funcions a desenvolupar per a la present convocatòria, 5 punts les titulacions de les famílies professionals que s'exposen a continuació, d'acord a l'afinitat amb les funcions a desenvolupar:

 • Agrària.
 • Edificació i obra civil.
 • Electricitat i electrònica.
 • Energia i aigua.
 • Fabricació mecànica.
 • Instal.lació i manteniment
 • Maritimo-pesquera
 • Química.
 • Seguretat i medi ambient.
 • Transport i manteniemnt de vehicles.

a.2) Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional o Tècnic/a Auxiliar (CFGM i/o FP-1) en aquelles titulacions afins i rellevants a les funcions a desenvolupar per a la present convocatòria, 3 punts de les següents families professionals:

 • Agrària.
 • Edificació i obra civil.
 • Electricitat i electrònica.
 • Fabricació mecànica.
 • Indústries extractives.
 • Instal.lació i manteniment.
 • Maritimo-pesquera
 • Química.
 • Sanitat.
 • Seguretat i medi ambient.
 • Transport i mantenimetn de vehicles.

b) Permisos de conducció (fins a 1 punt):

 • C + E fins 0,25 punts.
 • D es valorarà fins 0,25 punts.
 • E+D es valorarà fins 0,25 punts.
 • ADR (Transport de Mercaderies Perilloses) es valorarà fins 0,25 punts.

c) Experiència professional (fins a 12 punts). El Tribunal valorarà l’experiència professional assolida en els següents àmbits professionals:

 • Mecànic/a.
 • Bomber/a professional (Administració Pública i empresa).
 • Agent rural.
 • Auxiliar forestal, auxiliar forestal conductor, oficial 1a equip de prevenció activa forestal o tècnic especialista amb adscripció al GRAF de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat.
 • Soldador.
 • Instal·lador/a i/o reparador/a conduccions (aigua, gas electricitat).
 • Manteniment industrial.
 • Activitats operatives relacionades amb la construcció o obra civil.
 • Serraller/a.
 • Elevadors.
 • Climatització.
 • Lampisteria.
 • Indústria química.
 • Maquinària construcció, mines i pedreres.
 • Conducció vehicles pesants.
 • Tècnic/a auxiliar d'infermeria.
 • Tècnic/a en transport sanitari.
 • Tècnic/a en emergències sanitàries.

No es valorarà l’experiència en categories professionals corresponents a enginyer/a, arquitecte/a, llicenciat/da, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a, diplomat/da, o equivalents. El Tribunal valorarà les ocupacions adequadament acreditades i assolides com a màxim en els darrers 6 anys.  

Aquest mèrit es valorarà amb un màxim d’un punt i es condició indispensable per valorar-lo que s'acrediti mitjançant una fotocòpia dels corresponents permisos de conduir.

d) Altres mèrits (fins a 3 punts):

d.1. Carnet o certificat de bussejador a petita profunditat (professional) 1 punt.

d.2. Estar en possessió dels certificats oficials (segons el Marc Europeu Comú de Referència) d’un o més dels idiomes següents:

Anglès, francès o alemany nivell elemental (B1): 1 punt per idioma.

Anglès, francès o alemany nivell intermedi (B2): 1,5 punt per idioma

FASE DE FORMACIÓ.

La fase de formació es valorarà fins a 10 punts i consistirà en la superació del curs obligatori i selectiu de Formació Bàsica d’acord amb el Títol de Tècnic/a en Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

La seva incorporació com a personal funcionari en pràctiques, coincidirà amb l’inici de l’esmentada acció formativa complementària que caldrà superar.

La valoració d’aquest curs selectiu serà de 0 a 10 punts, sent la puntuació mínima per a la superació del curs de 5 punts. Durant la fase de formació, les persones aspirants percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2 i es trobaran en situació d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.

FASE DE PRÀCTIQUES

Consisteix en la incorporació progressiva al servei operatiu a traves d'un o mes parcs i/o al Centre de Gestió d’Emergències. Aquesta fase tindrà una durada de fins 6 mesos.

Compartir: 
CONVOCATORIAS POR PROVINCIA
  SOLICITA INFORMACIÓN GRATUITA    
Afirmo que he leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad.
Solicitar Información