Oferta de 232 plazas: 

Oposiciones de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris en Generalitat de Cataluña

Oposiciones Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris

Convocante: Generalitat de Cataluña
Nº Plazas: 232
Tipo: Oferta
Fecha de publicación: 12/11/2020
Categoría: AUTONÓMICA

Oposición de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris


Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant.

T´ajudem a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Les oposicions de tècnic especialista en Serveis Penitenciaris a Catalunya pertanyen al Grup B i estan dirigides a totes aquelles persones que volen desenvolupar un treball públic, fixe i ben remunerat, les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interior d´institucions penitenciàries en dita comunitat autònoma.

Les principals motivacions d´una persona que desitgi accedir al Cos de Tècnics d´ Institucions Penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben: la vigilància del compliment de les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a la assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també la assistència social dels familiars i lliberats.

Aquestes oposicions per els Serveis Penitenciaris consisteixen en tres proves en la seva fase d´oposició. La primera és d´un tipus test de 100 preguntes, la segona prova és la de coneixements de llengua catalana i la tercera està composada per dos exercicis , un tipus test i l´altre un supòsit pràctic.

Aquest curs per Tècnic Especialista de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, et capacita per superar aquestes proves i obtenir una plaça en el ja nomenat Cos de Tècnic d´ Institucions Penitenciàries.

Amb el nostre curs de preparació posem a la teva disposició un preparador personal i un tutor, altament qualificats, que estaran constantment a la teva disposició. A més et facilitarà tot el temari actualitzat i altres medis i materials que ajudaran a estudiar. I sense oblidar-se que Master-D prepara als seus alumnes amb l´exclusiu sistema d´estudi P8.10 que garanteix notes iguals o superiors al 8 sobre 10.

No deixis passar més temps, converteix-te en Tècnic Especialista dels Serveis Penitenciaris de Catalunya.

 


 
TE INFORMAMOS sin compromiso

Requisitos de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris


 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.
 • Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
 • No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.

ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i es publica una taula d'exclusions mèdiques.

Com a novetat al 2020 la Generalitat de Catalunya ha suprimit com a causa d'exclusió la celiaquía, el VIH, la diabetis mellitus i la psoriasis, limitant:

"Respecet als cossos penitenciaris, es limiten les causes d'exclusió mèdica en totes les convocatòries de proves selectives, de forma que únicament estaran excloses les persones malaltes de VIH que presentin una carga viral del VIH detectable, o que la seva situació inmunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de linfocits CD4 inferior a 350 cells/µl]

I. Antropometria

 1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
 2. Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

II. Malalties, lesions i defectes físics

 1. Òrgans dels sentits. Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. Despreniment de retina. Glaucoma. Es declararà no apte aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.
 2. Aparell cardiovascular. Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. Infart de miocardi. Angina de pit. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les sis per minut. Valvulopaties. Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica. Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions tròfiques.
 3. Aparell respiratori. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, pel que es tindrà en compte els valors assolits a l'espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla).
 4. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral. Trastorns mentals orgànics. Retard mental.
 5. Aparell locomotor. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a la convocatòria. Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats.
 6. Aparell digestiu. Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. Pancreopaties cròniques o reincidents.
 7. Aparell genitourinari. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
 8. Glàndules endocrines. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
 9. Sistema hematopoètic. Hemopaties. Coagulopaties.
 10. Infeccions. Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.
 11. Altres. Processos neoplàsics. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del facultatiu pugui comprometre de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.

III Alteracions analítiques

 1. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitats terapèutiques. Només en aquest darrer cas es declararà una no-exclusió amb dubtes, que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avís previ inferior a 24 hores.
 2. Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GPT i GOT.
 3. Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GGT.

 


Solicitar Información