Oferta de 1 plaza: 

Oposiciones de Policía Local de Catalunya en Santa Maria De Palautordera (Barcelona)

Oposiciones Policía Local de Catalunya

Convocante: Santa Maria De Palautordera (Barcelona)
Nº Plazas: 1
Tipo: Oferta
Fecha de publicación: 21/05/2021
Categoría: LOCAL

Oposición de Policía Local de Catalunya


Les oposicions per Policia Local i Guàrdia Urbana poden ser una solució pel teu futur. Et preparem per superar amb éxit les proves d'accés al cos de policia local, guàrdia urbana o policia municipal de qualsevol localitat catalana. La preparació de les oposicions a policia local requereixen d'una formació específica i temps per preparar-se.

La preparació de l'accés a la Policia Local i Guàrdia Urbana que posem a la teva disposició t'ofereix tot el que necessites per obtenir una plaça fixa de policia local, policia municipal o guàrdia urbana de qualsevol localitat catalana.

La nostra metodologia docent és flexible en el teu aprenentatge però exigent en la teva avaluació, tenint com resultat el nostre exclusiu sistema P8.10, que té per objectiu que afrontis amb seguretat totes les proves d'accés al teu lloc d'ocupació públic o privat.

Al tractar-se d'unes oposicions de caràcter local, s'ha de tenir en compte que els requisits per ser policia local o guàrdia urbana poden variar d'un organisme convocant a un altre No t'ho pensis més, prepara amb nosaltres les oposicions a policía local, policia municipal o guàrdia urbana i treballa al teu ajuntament.

 


 
TE INFORMAMOS sin compromiso

Requisitos de Policía Local de Catalunya


Al ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per cobrir les places. Per tant, els requisits que indiquem a continuació han de servir com orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra:

  • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.

  • Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple). Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix límit d'edat.

  • Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

  • Tenir una alçada mínima de 1,65 metres per les dones i 1,70 pels homes, encara que alguns organismes indiquen l'alçada mínima de 1,60 tant per homes com per dones. Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix alçada mínima.

  • Estar en possessió del permís de conducció B i a més depenent de la convocatòria i de l'organisme convocant el permís A, A2. En el cas dels permisos A, A2 hi ha ajuntaments que permeten als aspirants obtenir-los abans de la finalització del curs selectiu.

  • Pel Cos de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és necessari posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i A2, la presentació del permís A2 podrà ajornar-se fins el darrer dia del curs selectiu a l’EPC de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establertes a les bases de cada convocatòria.

  • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel.lats els antecedents penals. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

  • Nivell B2 de català.

  • Compromís de portar armes i la seva utilització.

 


Solicitar Información