Oferta de 500 plazas de Mosso d`Esquadra en Generalitat de Cataluña    

Convocante: Generalitat de Cataluña
Nº Plazas: 500
Tipo: Oferta
Fecha de publicación: 20/04/2017
Categoría: AUTONOMICA
Origen: DOGC nº 7353 de 20/04/2017
Compartir:
¡INFÓRMATE AHORA SIN COMPROMISO! Informate sin compromiso
Requisitos de Mosso d`Esquadra

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat equivalent o superior.
  • Tenir 18 anys.
  • Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
  • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s'acredita el corresponent document oficial.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.
Solicitar Información