Oferta de 150 plazas de Bomberos de Cataluña en Generalitat de Cataluña    

Convocante: Generalitat de Cataluña
Nº Plazas: 150
Tipo: Oferta
Fecha de publicación: 20/04/2017
Categoría: AUTONOMICA
Origen: DOGC nº 7353 de 20/04/2017
Compartir:
¡INFÓRMATE AHORA SIN COMPROMISO! Informate sin compromiso
Requisitos de Bomberos de Cataluña

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

  • Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

  • Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:

  • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Solicitar Información