• Facebook Opobusca
  • Twitter Opobusca
  • Telegram Opobusca
Oferta de 50 plazas: 

Oposiciones de Agent Rural en Generalitat de Cataluña

Oposiciones Agent Rural

Convocante: Generalitat de Cataluña
Nº Plazas: 50
Tipo: Oferta
Fecha de publicación: 20/04/2017
Categoría: AUTONÓMICA
Origen: DOGC nº 7353 de 20/04/2017

Oposición de Agent Rural


El Cos d´Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és l´únic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si t´agradaria treballar en la protecció del medi ambient com guarda forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat

Master-D vol que aprovis les oposicions d´Agent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d´Agents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d´especialitzar progressivament als guardes forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos d´infracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball d´un agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació d´incendis forestals; fauna protegida, caça i pesca; recursos forestals; i espais naturals protegits.

Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos d´Agents Rurals t´aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d´accés a agent forestal de Catalunya.

 
TE INFORMAMOS sin compromiso
Compartir: 

Requisitos de Agent Rural


  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
  • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

Solicitar Información