Oferta de 50 plazas de Agent rural de la Generalitat de Catalunya. en Generalitat de Cataluña    

Convocante: Generalitat de Cataluña
Nº Plazas: 50
Tipo: Oferta
Fecha de publicación: 20/04/2017
Categoría: AUTONOMICA
Origen: DOGC nº 7353 de 20/04/2017
Compartir:
¡INFÓRMATE AHORA SIN COMPROMISO! Informate sin compromiso
Requisitos de Agent rural de la Generalitat de Catalunya.

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
  • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
  • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
Solicitar Información