Convocatoria de 500 plazas de Mosso d`Esquadra en Generalitat de Cataluña    

Convocante: Generalitat de Cataluña
Grupo: GRUPO C2
Nº Plazas: 500
Plazas ya convocadas: 500
Tipo: Convocatoria
Fecha de publicación: 07/07/2017
Plazo de instancias: 08/07/2017 - 27/07/2017
Categoría: AUTONOMICA
Origen: DOGC nº 7407 de 07/07/2017
Compartir:
¡INFÓRMATE AHORA SIN COMPROMISO! Informate sin compromiso
Requisitos de Mosso d`Esquadra

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
  • Tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa
  • Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
  • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.
  • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma i no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 
  • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.

 

Solicitar Información